Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Openbare school met montessorionderwijs

Iedereen is welkom op onze school, of je nu op een montessoribasisschool hebt gezeten of niet. Als openbare school hechten we belang aan ontmoeting van verschillende gezindten en opvattingen. Wederzijds respect en vertrouwen in elkaar zijn de kernwaarden die we daarbij uitdragen.

Aansluitend bij de ideeën van Maria Montessori stellen we de leerling centraal. Iedere leerling is uniek en bijzonder. Daar spelen we met ons onderwijs op in door het toepassen van meervoudige intelligentie in lessen en projecten, aandacht voor leerstijlen en differentiatie in aanbod en verwerking. Bij montessorionderwijs proberen we de leerling te begeleiden naar zelfstandig leren en werken. Leerlingen leren vooral door eigen activiteit, door verantwoordelijkheid te nemen en te leren van hun fouten, door zelf keuzes te maken en daarop te reflecteren. Ze leren ook van elkaar door samen te werken, met elkaar rekening te houden en voor elkaar verantwoordelijkheid te dragen. Onderwijs en opvoeding lopen zo dus in elkaar over.

Iedereen in beeld

Aandacht voor elke leerling vinden we belangrijk. Daarom willen we dat iedereen goed in beeld is. Elke leraar is in principe ook mentor en draagt daarmee de zorg voor de begeleiding van een klas of groep leerlingen. De mentor is ook voor ouders vaak het eerste aanspreekpunt.

Teams

Om de continuïteit van onderwijs en begeleiding door de jaren heen te bewaken hebben we de school verdeeld in een aantal teams, van ongeveer 15 tot 20 docenten en zo’n 200 tot 300 leerlingen. Daarmee wordt de school voor leerlingen ook overzichtelijker.

We investeren bij ons op school in vertrouwen, dat leidt tot groei en ontwikkeling. Daar passen ook geen uitgebreide reglementen en voorschriften bij. We kennen een paar simpele basisregels over hoe we met elkaar om willen gaan.

Uitgangspunten

We hechten grote waarde aan de volgende uitgangspunten die door de scholen voor voortgezet montessorionderwijs als onderscheidend zijn aangemerkt:

  • Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs is niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling van de leerling, maar ook op de sociale, emotionele, creatieve en morele ontwikkeling. Door integratie van hoofd, hart en handen streven we naar verdieping van het leren en van de ontwikkeling.
  • Leren kiezen: keuzes maken is een voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfstandigheid. Tijdens het derde uur van elke lesdag kiezen leerlingen zelf naar welke keuzewerktijd (KWT) of vakondersteuning (VO) ze gaan.
  • Reflecteren: Door te leren reflecteren op het eigen leren en eigen handelen ontwikkelen de leerlingen het vermogen om hun eigen kwaliteiten kritisch te bezien en verder te ontwikkelen.
  • Sociaal leren: de leeftijd van 12 tot 18 jaar is een gevoelige periode voor socialisering. Daarom vormt het van en met elkaar leren een belangrijk onderdeel van het montessorionderwijs.
  • Leren samenwerken, overleggen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, zijn kwaliteiten die leerlingen hun leven lang nodig zullen hebben.
  • Samenhang in leerstof: dit geeft leerlingen de mogelijkheid de werkelijkheid zoveel mogelijk als geheel te onderzoeken. We proberen op allerlei manieren dwarsverbanden tussen de vakken te leggen.
  • Ons onderwijs krijgt vorm binnen en buiten de school. Excursies, stages, schoolkampen en werkweken, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen vormen een intrinsiek onderdeel van het programma. Ze zijn wezenlijk voor de persoonlijke, sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen.